Avís Legal

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS I LES OFERTES COMERCIALS

La present Web té com a objectiu oferir als producte i serveis al consumidor, i d’altre banda interactuar amb els clients, amb, dóna als usuaris, actuant com a titular, dinamitzador i gestor de la present Web. L’entitat informa els usuaris que compleix amb la normativa vigent de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 1/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de Juliol.

Per tant, l’activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat mencionada, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca El CAU 237, S.L. atenent a raons comercials i administratives a la direcció següent:

C/ Villaroel, 237, baixos B, Barcelona

1.CONCEPTED’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per El CAU 237, S.L. en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

2.INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

El CAU 237, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari. Aquesta entitat no recomana ni garanteix cap informació obtinguda mitjançant un vincle aliè a la Web d’aquesta entitat. El CAU 237, S.L. no es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda mitjançant aquests, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la Web d’aquesta entitat com en accedir a la informació d’altres webs des de la Web de El CAU 237, S.L.

3. VINCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir el vincle http://www.el-cau.cat des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob o pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, El CAU 237, S.L. intervé, avala, promociona, participa, o ha supervisat d’alguna manera els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tant sols que concedeixin la seva intrusió, excepte autorització expressa.

4. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE GALETES (COOKIES)

L’informem que utilitzem cookies amb la finalitat de millorar l’experiència de navegació en la nostra pagina web i oferir un millor Servei. Per obtenir mes informació sobre les Cookies i sobre la seva utilització, si us plau llegeixi la nostra Política de Cookies.

5. RENUNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles per mitjà de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. El CAU 237, S.L. pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts. El CAU 237, S.L. ha obtingut la informació i els materials inclosos a la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada. També s’adverteix que els continguts d’aquest web, tenen finalitats informatives pel que fa a la qualitat, situació, serveis i tarifes ofertes per l’entitat.

6. INFORMACIÓ SOBRE LES EXEMPCIONS DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLIDA TECNICA O DE CONTINGUT.

El CAU 237, S.L. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, aquesta entitat no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. Aquesta entitat no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que aquesta entitat realitzi els seus millors esforços en evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

7. PROPITETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL

Els continguts publicats per EL CAU així com els continguts abocats en la xarxa per mitjà de la seva pàgina web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per tant es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit del el CAU 237, S.L.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en les diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altre signe susceptibles d’ús industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial del CAU 237, S.L o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’ incompliment de l’assenyala’t implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit del CAU 237, S.L.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per el CAU 237, S.L. , així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris per mitjà dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

El CAU 237, S.L. es lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i / o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar mitjançant el correu electrònic.

El CAU 237, S.L. en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris per a evitar que mitjançant les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines Web ___________ al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a aquesta entitat per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a aquesta entitat, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part de el CAU 237, S.L.

D’acord amb el que s’assenyala en el paràgraf anterior, aquesta entitat queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d’observacions, opinions o comentaris, per tal d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queda prohibit qualsevol recurs tècnic, lògic o tecnològic per virtut del qual un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cada un dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per aquesta entitat per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hiperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se a les pàgines Web d’aquesta entitat sense el consentiment previ, exprés i per escrit de el CAU 237, S.L. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerat com a lesió dels legítims drets de propietat intel•lectual de el CAU 237, S.L. sobre les pàgines web i tots els continguts d’aquestes.

El CAU 237, S.L. no assumirà cap responsabilitat pel que fa a conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o per mitjà de bàners, enllaços, links, hiperlinks, framing o vincles similars des dels websites el CAU 237, S.L.

 

 

Política de Privacitat

OBJECTE DE LA POLITICA DE PRIVACITAT

El CAU 237, S.L. proveït de CIF B66718529 actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web. El CAU 237, S.L informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns o serveis és responsabilitat de l’organització mencionada anteriorment, propietària d’aquest domini.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, aquesta organització només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l’autoritat competent en cada moment. És per això que aquesta entitat es reserva el dret a modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en què s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, el CAU 237, S.L anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencials per al personal de l’entitat que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa els usuaris de la web, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquesta website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol•licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per aquesta entitat, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin, en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular aquesta entitat, podent exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL•LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i / o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran ser exercits per cada usuari mitjançant sol•licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

A l’atenció del responsable de seguretat:
C/ Villaroel, 237, baixos B
08036 Barcelona

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà del qual en quedi constància de la recepció a aquesta entitat, a l’adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. Aquesta informació és rebuda per aquesta entitat i pot ser cedida a altres empreses vinculades al sector.

El CAU 237, S.L és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a aquesta entitat amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels serveis de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol•licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En el seu cas, es demanarà als usuaris el seu consentiment perquè el CAU 237, S.L pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

Introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la Web d’aquesta entitat.

www.el-cau.cat

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT DE L’USUARI

Així mateix, i llevat que s’hagi informat l’usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap cas, llevat dels casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a el CAU 237, S.L tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i / o de navegació. En la resta dels casos el CAU 237, S.L col•laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

Aquesta entitat pot cedir les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a empreses vinculades al sector, segons el que s’ha exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Pels casos en que el usuari reveli les seves dades mitjançant els formularis de contacte de,
el CAU 237, S.L aquests en qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un mail hola@el-CAU.cat .

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en aquests, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles per mitjà d’aquesta, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i finalitat per als quals estan concebuts. Aquesta el CAU 237, S.L no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora y gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions y/o informació és el CAU 237, S.L amb domicili a Villaroel, 237, baixos B( Barcelona), i amb domini d’Internet www.el-cau.cat inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats mitjançant de l’e-mail hola@el-CAU.cat .

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil administrativa o de contractació de béns o serveis és responsabilitat de la societat mencionada anteriorment, propietària d’aquest domini.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS Y XARXES SOCIALS

L’empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pagines webs de les quals sigui la titular o tingui un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altre pagina web o xarxa social o depositaria d’informació a Internet, fos de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

El CAU 237, S.L col·laborà de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Webs, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir als entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos un cop hagin entès i acceptat en la seva totalitat el text legal.

El CAU 237, S.L es compromet a controlar els continguts que s’exposin en les xarxes socials i n’expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte.

El CAU 237, S.L recomana, seguint instruccions de l’Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) i de l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), per l’ús de les xarxes socials o navegació en entorns Web, l’execució de les següents accions (en cas que algun dia se disposi):

Es recomana a tots els usuaris recórrer a l’ús de pseudònims o nick personals amb els quals operar a través de Internet, peritin-los disposar d’una autentica “identitat digital”, que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.
Es recomana als usuaris tindre especial vigilància a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, donat que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat o intimitat de les persones del seu entorn.
Es recomana revisar i llegir, en el moment previ al registre de l’usuari, com posteriorment, les condicions generals de l’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els llocs web.
Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil de l’usuari en la xarxa social, de tal manera que aquest no sigui completament públic , sinó que únicament tinguin accés a l’informació publicada en aquest perfil les persones que hagin estat catalogades com “amics” o “contactes directes” prèviament per el mateix usuari.
Es recomana acceptar com contacte únicament aquelles persones conegudes o amb les que mantingui alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que es rebin o investigar sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licità el seu contacte mitjançant la xarxa social.
Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treball o estudia diàriament o els llocs d’oci que se solen freqüentar.
Als usuaris d’eines de microblogging es recomana tindre especial vigilància respecte a les publicacions d’informació relativa als llocs on es troba en tot moment.
Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als quals tingui drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l’usuari estarà compromès a un il·lícit civil protegit per parts dels tribunals nacionals
Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d’usuari i contrasenyes per entrar en les diferents xarxes socials de les quals es membre.
Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb l’ús de majúscules i minúscules.
Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’han de subministrar les dades a desconeguts.
S’ha de llegir tota la informació referent a la pagina web. En aquesta, s’explica qui són els titulars i la finalitat per a la que sol·liciten les dades.
Si l’usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels seus pares o tutors. En aquests casos, sempre que és sol·licitin dades per part d’una xarxa social s’ha de preguntar als pares o tutors per saber si ells aproven la subscripció o no.
No han de comunicar-se a tercers els noms d’usuari i la contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no s’han de compartir amb tercers o desconeguts.
Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que se’n derivi de l’ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, s’ha de preguntar als pares o tutors.
S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comú de la casa.
S’ha d’establir regles sobre l’ús d’Internet en la casa.
Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.
Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com a correu de contacte secundari.
Assegurar-se que els controls de verificació de l’edat estan implementats.
Assegurar-se de la correcte instal·lació del bloquejador de continguts.
Conscienciar,informar els menors sobre els aspectes relatius al a seguretat.
Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut en el mon on line i que si ho fan ha de ser sempre amb la presència dels seus pares o tutors.
Assegurar-se que els me ors coneixen els riscos i implicacions d’allotjar continguts com vídeos i fotografies, així com l’ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
Controlar el perfil d’usuari del menor.
Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per la seva edat.
Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.

 

Política d’ús de cookies

Definició i funció de les cookies

De conformitat amb l’establert en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que aquest lloc web emmagatzema informació de les adreces IP dels ordinadors, i utilitza Cookies amb l’objectiu d’oferir un millor servei i experiència en la seva navegació.

Les Cookies són petits arxius de text que contenen informació, i que es generen en l’ordinador o terminal de l’usuari quan navega pel lloc web. Amb la navegació per aquesta web vostè presta el seu consentiment per rebre aquestes Cookies. Per mitjà d’elles el CAU 237, S.L. només obté i conserva la informació sota les condicions descrites en la present Política de cookies:

Quins tipus de cookies utilitzem?

Segons l’entitat que les gestiona:

 Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien al seu ordinador o terminal des d’un domini o una pàgina web que no és gestionada per nosaltres, sinó per una entitat col·laboradora. Com per exemple, les utilitzades per Google qui instal·la cookies que ens ajuden a analitzar el funcionament del nostre lloc web, i millorar l’efectivitat de les nostres campanyes de màrqueting.

Segons el termini de temps que romanen actives:

 Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre accedeix a la nostra web i romanen en l’arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina. Com per exemple les cookies d’identificació.

 Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemades en el terminal i poden ser accedides i tractades durant un període determinat de temps.

Segons la seva finalitat:

 Cookies d’anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris de la nostra web. Per a això analitzem la navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que oferim. Exemple d’això són:

• El número de visitants únics de cada pàgina / secció, que s’utilitza per fer un recompte de les vegades en què el lloc és visitat per un usuari, així com la primera i última vegada d’aquesta visita. Això ajuda a conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el contingut, amb el resultat que els usuaris obtinguin una experiència i servei més satisfactoris.

• La data i hora d’accés a la nostra web, amb la finalitat de permetre esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustos necessaris per evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.

• La font de tràfic, que registra l’origen de l’usuari, és a dir, l’adreça d’Internet des de la qual parteix el link que dirigeix a la nostra web, amb la finalitat de potenciar els diferents enllaços i baners que apunten al nostre servidor i que ofereixen millors resultats.

Com puc configurar o deshabilitar les cookies?

Pot configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i negar-se a acceptar-les activant la configuració en el navegador que permet rebutjar-les. No obstant això, li advertim que la desactivació de les Cookies pot provocar la limitació, o fins i tot impossibilitat d’accés a algunes de les funcionalitats de la nostra web, així com alguns dels serveis poden deixar de funcionar correctament.

Per a més detall sobre la configuració de les cookies en el seu navegador, consulti el menú “Ajuda” d’aquest.

També li proposem consultar els següents llocs web: Aboutcookies, youronlinechoices, Network Advertising Initiative o Digital Advertising Alliance on trobarà explicacions detallades sobre com eliminar les cookies del seu ordinador i més informació general sobre aquestes.

Cookies de tercers / empreses col·laboradores:

 Google:

Google ofereix un gran nombre de productes per ajudar-nos a administrar els nostres anuncis i llocs web; entre els quals s’inclouen Google Analytics. En visitar el nostre lloc web poden enviar-se algunes cookies al seu navegador.

Google Analytics és l’eina d’analítica que ajuda al nostre lloc web www.el-cau.cat a entendre la manera en què els usuaris interactuen amb les seves propietats. Pot utilitzar un conjunt de cookies per recopilar informació i informar de les estadístiques d’ús dels llocs web sense identificar personalment als visitants de Google. Consulti més informació sobre les cookies de Google Analytics.